شانس چیست ؟


شانس همون ارتعاش مثبت و خوبیه که قبلاً داشتی یا کار مثبتیه که قبلاً انجامش دادی و حالا یه حال خوب یا یه فرصت خوب از "جهان هستی" طلبکاری و "جهان هستی" هم زیر بار دِین هیچکسی نمی مونه و قرض خودش رو تمام کمال ادا میکنه! 


🌎 www.iNoti137.blog.ir

telegram.me/inoti_137

🆔 instagram.com/inoti_137