به تعداد

آدمهای

روی کره ی خاکی،

تفاوت فکر و نگرش وجود دارد!!

پس این را بپذیر:

کسی که تفکرش باتو متفاوت است،

دشمنت نیست؛

انسان دیگریست!


مشاور و کارشناس ارائه  کدهای CRM  وUSSD برای مشاغل ، مدیران

برای ثبت نام و مشاوره با آیدی @ALI_AZ59  پیام بدید.
کانال آموزشی ما  @INOTI_137
کد معرف برای ثبت  1377403491