💢 تکنیک مکث ۳ ثانیه :

✅کسی از شما سؤالی میپرسد سریعا جواب ندهید، سه ثانیه مکث کرده، سپس جواب دهید.
✅ خیلی خیلی گرسنه اید، قبل از به دهان گذاشتن هر لقمه غذا، سه ثانیه مکث کنید.
 ✅در ماشین نشسته اید و خیلی هم عجله دارید، قبل از روشن کردن ماشین، بر روی صندلی ماشین به آرامی، سه ثانیه مکث کنید و بعد ماشینتان را روشن کنید.   
   
 💡مکث های سه ثانیه باعث افزایش قدرت و صبر شما شده
و در نتیجه باعث ماندگاری و افزون شدن انرژی مثبت شما میشود
در این کار ممارست بخرج دهید تا اینکه ملکه ذهن شما شده و در حافظه تان ثبت گردد.

✅مکث سه ثانیه
از بروز خشم و عصبانیت جلو گیری می کند و به شما ترمزی میدهد که خودتان  را کنترل کنید
✅مانع از تصمیم های آنی و فکر نشده که عواقب بدی برای شما دارند می گردد
✅از  پاسخ ها و حرفای نسنجیده که پشیمانی و دردسر به همراه دارند جلوگیری میکند ...


🆔 instagram.com/inoti_137
🆔 @inoti_137
🌎 https://inoti137.blog.ir