📌تفاوت مثبتی ها با منفی ها :


➕فرد مثبت همیشه برنامه دارد.

➖فرد منفی همیشه بهانه دارد.

➕فرد مثبت همیشه خود جزئی از جوابهاست

➖فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.

➕فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند.

➖فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند.

➕فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد.

➖فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی می بیند.

➕فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد می کند.

➖فرد منفی دشمنی ها را زیاد می کند.

➕فرد مثبت میگوید اجازه بده انجام پذیر است.

➖فرد منفی میگوید نمی توانم انجام پذیر نیست.

➕فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل می کند.

➖فرد منفی همیشه با خشم مشکلات را زیاد می کند.


💢همیشه مثبت باشیم💢


🌎 www.iNoti137.blog.ir

🆔 @inoti_137

🆔 instagram.com/inoti_137