📌پانزده نوع ثروت واقعی که داشتن آنها تو را ثروتمند می کند : 

✅ ادب
✅ یادگیری مادام العمر
✅ نگرش مثبت
✅ ارتباط موثر
✅ انضباط شخصی
✅ تندرستی واقعی
✅ آرامش خاطر
✅خلاقیت
✅ عشق ورزیدن به کار
✅ داشتن برنامه و هدف
✅ داشتن قلب و زبان شاکر
✅درک دیگران
✅ استفاده موثر از زمان
✅ بخشندگی
✅ اعتماد به نفس
💰 ثروتمند شدن سخت نیست 
🆔 @inoti_137
🆔 instagram.com/iNonoti_137