مشاور و کارشناس ارائه کدهای CRM وUSSD 

برای مشاغل ، مدیران 
برای ثبت نام و مشاوره به آیدی 

@ALI_AZ59 پیام بدید.
کانال آموزشی ما @INOTI_137 
کد معرف برای ثبت 1377403491