https://inoti137.blog.ir


📌 خدمات و امکانات  در سامانه های CRM 
۱. برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های کارکنان بر حسب مشتریان، نوع فعالیت ها، موضوع فعالیتها، خدمات و محصولات
۲. تنظیم ملاقات ها و قرارهای کاری با مشتریان فعلی و بالقوه
۳. افزایش ارتباطات درون سازمانی
۴. دستیابی به تاریخچه خدمات انجام شده برای یک مشتری خاص توسط پرسنل و مدیران
۵. آگاهی از مشکلات و میزان رضایتمندی مشتریان نسبت به خدمات و محصولات ارائه شده
۶. تهیه گزارشات مختلف از فعالیت ها و خدمات ارائه شده به مشتریان
۷. مدیریت بهتر عملکرد کارکنان و فعالیت های آنان
۸. ثبت مشخصات مشتریان بالقوه و ویرایش مشخصات مشتریان فعلی
۹. امکان گزارشگیری فعالیت کارکنان بر حسب موضوعات مختلف فعالیت های انجام شده
۱۰. امکان ثبت پروژه ها و برنامه های آتی سازمان
۱۱. امکان تخصیص پروژه و وظیفه به کارکنان
۱۲. امکان پیگیری درصد پیشرفت پروژه ها و برنامه های سازمان
۱۳. امکان تعیین گروه های کاربری مختلف و تخصیص نوع فعالیت ها و موضوعات فعالیت به هر گروه
به زودی تمامی این گزینه ها در آی نوتی فعال خواهد شد 
🆔  www.inoti137.blog.ir
https://telegram.me/inoti_137