در دنیا جای کافی برای همه هست، 

پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.

#چارلی_چاپلین
🆔 @inoti_137 
کد معرف برای ثبت نام  :
1377403491l